اخبار

دانشجویان واجد شرایط متقاضی سکونت در خوابگاه

دانشجویان واجد شرایط متقاضی سکونت در خوابگاه


نامه وارده از آموزش دانشگاه:

به استحضار می‌رساند پیرو مصوبه جلسه مدیران معاونت دانشجویی برای ارزیابی سلامت دانشجویان واجد شرایط متقاضی سکونت در خوابگاه که فرایند درخواست را طی کرده باشند انجام تست سریع کرونا را در نظر گرفته شده است لذا خواهشمند است به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی رسانده شود زمان مراجعه به مرکز بهداشت و درمان دانشگاه برای انجام تست و دریافت گواهی سلامت از ۸ لغایت ۱۰ صبح می‌باشد.