دانشجویان کارشناسی ارشد جدید الورود ۱۴۰۰

دانشجویان کارشناسی ارشد جدید الورود ۱۴۰۰


دانشجویان کارشناسی ارشد جدید الورود ۱۴۰۰ دانشکده اقتصاد که پذیرش غیر حضوری خود را کامل انجام داده و مدارک الزامی را در سامانه اموزش درست بارگذاری کرده باشند پذیرش می‌شوند و الزامی است بعد از پذیرش نهایی طبق برنامه هفتگی در سایت دانشکده (اموزش - برنامه هفتگی) انتخاب واحد کنند.

دروسی که دانشجویان باید انتخاب کنند بشرح زیر است:

اقتصاد خرد پیشرفته۱ - ۴۴۰۱۰۳۸ - دکتر رهبر (۲۱) - دکتر ماجد (۲۲) - دکتر دهقانی (۲۳)

اقتصاد کلان پیشرفته۱ - ۴۴۰۱۰۶۵ - دکتر رحمانی (۲۱) - دکتر ناجی (۲۲) - دکتر برخورداری (۲۴) - دکتر یوسفی (۲۵')

اقتصاد سنجی پیشرفته۱ - ۴۴۰۱۴۶۰ - دکتر عباسی نژاد (۲۱) - دکتر مهرارا (۲۲) - دکتر برخورداری (۲۳) - دکتر وحید منش (۲۴) - دکتر اوریوئی (۲۵)

بعد از انتخاب واحد دروس انتخابی خود را در اطلاعات جامع دانشجو و یا برنامه هفتگی مشاهده و باید از سامانه ایلرن در کلاس‌ها شرکت کنند. راهنمای سامانه ایلرن در سایت دانشگاه تهران - یادگیری الکترونیکی و یا سایت دانشکده اقتصاد موجود است.

الزامی است دانشجویان برای تاییدیه تحصیلی در سامانه اموزش - استعلام - تقاضای تاییدیه تحصیلی دهند و ان را پی گیری کنند.

ضمناً تقاضای تاییدیه تحصیلی برای دانشجویان ایمیل می‌گردد ان را به دانشگاه قبلی ارائه و تاییدیه تحصیلی را از ان طریق پی گیری کنند.

الزامی است دانشجویان مشمول نظام وظیفه بعد از پذیرش نهایی در سامانه تقاضای معافیت تحصیلی دهند و از پلیس + ۱۰ معافیت تحصیلی را دریافت و به اموزش تحویل دهند.

 

دانشجویان اصل مدرک کارشناسی یا گواهی موقت کارشناسی (یا نامه معرفی به نظام کارشناسی برای پسران) را به ادرس دانشکده اقتصاد پست کنند.

‌‌‌‌‌تهران - خیابان کارگر شمالی - دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران - صندوق پستی ۶۴۴۵-۱۴۱۵۵‌‌‌‌‌‌‌