اخبار

درخصوص آزمون جامع دکتری

درخصوص آزمون جامع دکتری


  • دانشجویان ورودی 97 جهت ثبت نام امتحان جامع درخواستی مبنی بر شرکت در امتحان جامع به همراه ذکر دروس به خانم سمن آبادی ایمیل کنند :

Samanabadi@ut.ac.ir

  • امتحان جامع دانشجویان دکتری ورودی 98 در آبان ماه 99 برگزار می گردد.