اخبار

درخصوص آزمون سامفا

درخصوص آزمون سامفا


درخصوص لزوم  شرکت کلیه دانشجویان غیر ایرانی بورسیه کلیه مقاطع (به غیر از اتباع افغانستان و تاجیکستان) در آزمون سامفا (سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی) باستحضار می‌رساند کلیه دانشجویان غیر ایرانی بورسیه دوره دکتری که آزمون جامع را سپری نموده‌اند از شرکت در امتحان مذکور معاف می‌باشند.