درخصوص برگزاری جلسات دفاعیه ها

درخصوص برگزاری جلسات دفاعیه ها


دانشجویان گرامی

جهت برگزاری جلسات مربوط به دفاعیه پایان نامه ها، لطفا یک روز قبل از برگزاری جلسه مربوطه، با هماهنگی مرکز کامپیوتر دانشکده از کارکرد درست تجهیزات مستقر در اتاق مربوطه مطمئن گردید.