درخصوص درخواستهای مهمان / انتقال از طریق سامانه سجاد

درخصوص درخواستهای مهمان / انتقال از طریق سامانه سجاد


نامه وارده از دانشگاه:

احتراماً به پیوست تصویر بخشنامه شماره 4/174352 مورخ 31/ 1/ 1402 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص زمانبندی ارسال و ثبت درخواستهای مهمان /مهمان دائم/ انتقال دائم   از طریق سامانه سجاد آن وزارت در سال 1402 و ضمیمه آن، جهت استحضار و دستور اقدام لازم ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مفاد بخشنامه مذکور به نحو شایسته به افراد ذینفع(دانشجویان دانشگاه تهران که متقاضی مهمانی و انتقال  به دانشگاه های دیگر می باشند) اطلاع رسانی گردد. بدیهی است بررسی  واقدام  درخواست های خارج از سامانه مذکور امکان پذیر نخواهد بود.

فایل 1

فایل 2