اخبار

درخصوص دروس اقتصاد ایران و توسعه پیشرفته

درخصوص دروس اقتصاد ایران و توسعه پیشرفته


ساعت کلاس اقتصاد ایران ارشد تغییر کرده است:

یکشنبه سه شنبه 8 -10

ساعت کلاس توسعه پیشرفته 1 ارشد تغییر کرده است:

یکشنبه سه شنبه 14 -12