اخبار

درخصوص دروس تربیت بدنی و ورزش1

درخصوص دروس تربیت بدنی و ورزش1


نامه وارده از آموزش دانشگاه:

احتراماً، به استناد نامه شماره ۷۸۱۰۸۷۹ به تاریخ ۲۵/‏۰۹/‏۱۳۹۹‬ معاون محترم آموزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی به پیوست لیست دروس تربیت بدنی و ورزش ۱ ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ جهت استحضار ارسال می شود.

شایان ذکر است با عنایت به شرایط موجود و ادامه فعالیت‌های آموزشی به شیوه الکترونیکی در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری، دروس مذکور صرفاً برای دانشجویان سال آخر و یا دانشجویانی که جهت فارغ التحصیلی ملزم به گذراندن این دروس هستند، ارائه می شود و امکان اخذ برای دانشجویان جدیدالورود که فرصت و زمان لازم را در آینده خواهند داشت وجود ندارد.

پیوست