اخبار

درخصوص پروپوزال

درخصوص پروپوزال


 

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری موظف می باشند بعد از بارگذاری پروپوزال در سیستم یک نسخه جهت طرح در شورا برای خانم عباسی(nabbasi@ut.ac.ir) ایمیل نمایند در غیر اینصورت در شورا مطرح نخواهد شد و عواقب آن متوجه دانشجو میباشد.