اخبار

درس تاریخ ایران

درس تاریخ ایران


نامه وارده از آموزش دانشگاه:

احتراماً به استحضار می رساند درس "تاریخ ایران" به ارزش ۲ واحد به عنوان درس اختیاری مقطع کارشناسی در سامانه جامع آموزش با شماره ۱۱۲۰۰۳۰ در پنج گروه ایجاد و در نیمسال اول سال تحصیلی ۴۰۰۱-۱۴۰۰ توسط دانشکده ادبیات و علوم انسانی ارائه می شود. لذا خواهشمند است دستور فرمایند این موضوع به نحو مقتضی به اطلاع مدیران محترم گروه‌های آموزشی و دانشجویان رسانده شود.