اخبار

درس مبانی جامعه شناسی

درس مبانی جامعه شناسی کد 4401271

روز سه شنبه ساعت 15 الی 17:30 دکتر برخورداری (مدعو) برای ورودیهای جدید کارشناسی  98 ارائه شده است.

 سه شنبه 9/7/98 حضور در کلاس الزامی می باشد.