اخبار

دسترسی به مجموعه نرم افزارهای نور برای کاربران دانشگاه تهران

دسترسی به مجموعه نرم افزارهای نور برای کاربران دانشگاه تهران در آدرس https://uni.miz.cloud/RDWeb/webclient  فراهم شده است.

‌‌‌‌‌