اخبار

دسترسی به مجموعه نرم افزارهای نور برای کاربران دانشگاه تهران

دسترسی به مجموعه نرم افزارهای نور برای کاربران دانشگاه تهران


دسترسی به مجموعه نرم افزارهای نور برای کاربران دانشگاه تهران در آدرس https://uni.miz.cloud/RDWeb/webclient  فراهم شده است.

‌‌‌‌‌