دفترچه تلفن

دفترچه تلفن


شماره تلفنهای داخلی و مستقیم هیأت علمی و واحدهای دانشکده اقتصاد

هر یک از تلفن های داخلی دانشکده،ابتدا شماره 6111 و در ادامه شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید. در این صورت مستقیما به داخلی مورد نظر وصل خواهید شد. برای مثال با گرفتن شماره 61118022 ، مستقیما به دفتر ریاست دانشکده (8022) وصل خواهید شد.

تلفن گویا :      4 88634001

شماره تلفنهای داخلی و مستقیم هیأت علمی و واحدهای دانشکده اقتصاد

ردیف

نام اساتید

داخلی

مستقیم

 

ردیف

نام اساتید

داخلی
مستقیم
1
دکتر ابریشمی
8090
88004729

21

دکتر کمیجانی

8056
88334106

2

دکتر احمدیان

8074
88002394

22

دکتر گرجی

8061
88004278

3

دکتر اصفهانیان

8062
88002150

23

دکتر نادران

8079
88000946

4

دکتر اوریویی

8072
 

24

دکتر متوسلی

8058
-

5

دکتر برخورداری

8052
-

25

دکتر مهدوی

8100
88003972

6

دکتر بهرادمهر

8060
-
26
دکتر ماجد

8089

88002475

7

دکتر توحیدی نیا

8078
-

27

دکتر مهرآرا

8057

88004486

8

دکتر جبل‏عاملی

8137
88003107

28

دکتر مشهدی احمد

8054

-

9

دکتر خلیلی‌عراقی

8081
88005044

29

دکتر محسنی چراغلو

8107
88005118

10

دکتر دهقانی

8073
88334952
30
دکتر   ناجی
8080

-

11

دکتر رحمانی

8044
88001810

31

دکتر همتی

8075
 

12

دکتر رحیمی‌بروجردی

8070
88004036

32 

دکتر نوری 

 8018
 
13
دکتر رهبر

8063

88002815

 

 

 
 
14
دکتر سبحانی

8055

88004608

 
 
 
 

15

دکتر سوری

8086
-

 

 

 

 

16

دکتر شیوا

8089
88029138

 

 

 

 

17

دکتر طیب‌نیا

8069

88001563

 

 

 
 

18

دکتر عبدلی

8071
-

 

 

 

 

19

دکتر عبادی

8082
88005107

 

 

 

 

20

دکتر عباسی‌نژاد

8077
88004860
 
 

 

 

نام واحد

داخلی

مستقیم

فاکس

ریاست معاونت های اداری و مالی وپژوهشی

8022-8015

88630106-88633744

88632472

کارشناس پژوهش

8040

-

-

معاونت های آموزشی و دانشجویی

8142-8065

88029007

-

کارشناسان آموزش

8103-8113-8102-8104

88632473

-

کارشناسان امور دانشجویی

8129-8141-8039

88016019

-

کتابخانه

8002-8012-8016

88026422

-

موسسه

8118-8111-8068

88634005-88026421

88334105

دفاتر مجلات فارسی----- لاتین

8117-----8033

88026415

88029038

امور اداری

8182

88636033

-

حسابداری----- کارپردازی

8029-----8087-8131

88632471

88029003

مرکز کامپیوتر

8098-8088

88026423

-

سلف اساتید

8076

-

-

تأسیسات

8005

-

-

روابط عمومی

88633744

-

-

دبیرخانه ------ بایگانی

8018-----8037-8027

88029006

-

نگهبانی

8091-8001

-

-