دکتر اوروئی

دکتر اوروئی


 دکتر علیرضا اوریوئی

  • مرتبه علمی: استادیار

  • تخصص:

  • زمینه های پژوهشی:

  • تلفن:8072

  • پست الکترونیک:Oryoie@ut.ac.ir

  • رزومه