دکتر متوسلی

دکتر متوسلی


دکتر محمود متوسلی

  • مرتبه علمی:  استاد

  • تخصصتوسعه اقتصادی:

  • زمینه های پژوهشی:

  • تلفن:61118058

  • پست الکترونیک:motvasel@ut.ac.ir

  • رزومه