راهنمای پذیرفته شدگان کارشناسی ۱۴۰۲ دانشکده اقتصاد - ثبت نام‬ حضوری روز دوشنبه ۲۴/ ۷/ ۱۴۰۲‬ در دانشکده اقتصاد برگزار می گردد

راهنمای پذیرفته شدگان کارشناسی ۱۴۰۲ دانشکده اقتصاد - ثبت نام‬ حضوری روز دوشنبه ۲۴/ ۷/ ۱۴۰۲‬ در دانشکده اقتصاد برگزار می گردد