راه اندازی مدل دو وجهی در سامانه جامع آموزش

راه اندازی مدل دو وجهی در سامانه جامع آموزش


به استحضار می‌رساند: با عنایت به ایجاد برنامه‌های درسی دووجهی در سامانه جامع آموزش توسط کارشناسان محترم این مدیریت، ایجاد زیرساخت‌های لازم و ضروری جهت اجرایی کردن این فرآیند و تعریف گردش کار درخواست دوره دووجهی توسط دانشجو بر اساس مدل تأیید شده در جلسات تحلیل توسط همکاران محترم مرکز فناوری اطلاعات، سامانه جامع آموزش آماده اجرای این فرآیند از جمله درخواست دانشجو و تأیید آن و همچنین انتخاب واحد دانشجویان متقاضی دوره دووجهی است. 

بدیهی است کلیه موارد کنترل شده در انتخاب واحد مانند ارائه درس و ظرفیت درس و.... که ممکن است به دانشجویان عادی خطا دهد در مورد دانشجویان دو وجهی نیز صادق خواهد بود.

راهنما و فلوچارت درخواست دانشجویان