سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر


قابل توجه دانشجویان گرامی شاهد و ایثارگر: اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر اطلاعیه صادر نموده است لطفاً جهت بهره برداری از موضوع فوق کلیک نمائید.

‌‌‌‌‌‌