اخبار

سخنرانی آقای دکتر فرهاد تقی زاده حصاری

سخنرانی آقای دکتر فرهاد تقی زاده حصاری


دانشگاه تهران دانشکده اقتصاد

 

موضوع سخنرانی:

تامین مالی سبز: امنیت انرژی و توسعه پایدار

Green Finance: Energy Security and Sustainable Development

 

سخنران: آقای دکتر فرهاد تقی زاده حصاری

دانشیار دانشگاه توکای ژاپن

 

زمان: ساعت 15-30/13

روز یک شنبه27/11/1398

مکان: سالن اجتماعات شماره 2 (شهید احسان اله رفیعی)

 

  معاونت پژوهشی مقدم اساتید محترم و دانشجویان عزیز را گرامی می دارد.