اخبار

سخنرانی جناب آقای دکتر رسولی نژاد

 

دانشگاه تهران - دانشکده اقتصاد

 

موضوع سخنرانی:

تاملی بر الگوی تجارت گروه بریکس در اقتصاد جهان

سخنران: دکتر احسان رسولی نژاد

زمان: ساعت 15- 13:30

روز سه شنبه 11/2/1397

مکان: سالن اجتماعات شماره 2 (شهید احسان اله رفیعی)

        معاونت پژوهشی مقدم اساتید محترم و دانشجویان عزیز را گرامی می دارد.