اخبار

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر برخورداری

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر برخورداری


سخنرانی علمی جناب آقای دکتر برخورداری با موضوع

اقتصاد دانش بنیان: الگویی برای توسعه اقتصادی ایران