اخبار

شروع ثبت نام کاندیداهای شورای صنفی دانشجویی_ آبان ۱۴۰۰

شروع ثبت نام کاندیداهای شورای صنفی دانشجویی_ آبان ۱۴۰۰


به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشگاه، در ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۰ بصورت مجازی برگزار می‌گردد.

تاریخ ثبت نام داوطلبان: ۱۵ الی ۱۷ آبان ۱۴۰۰ با مراجعه به سایت معاونت دانشجویی studentaffairs.ut.ac.ir

واحدهای برگزار کننده انتخابات: دانشکده اقتصاد دانشکدگان هنرهای زیبا - دانشکدگان ابوریحان - دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی - دانشکده جغرافیا - دانشکده معارف و اندیشه اسلامی - خوابگاه پسران -خوابگاه متأهلین و خوابگاه دختران - - دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی - دانشکده فنی فومن - دانشکده فنی کاسپین