اخبار

شرکت در المپیاد دانشجویی

شرکت در المپیاد دانشجویی


 دانشجویان مقطع کارشناسی سال سوم و چهارم در صورت تمایل به شرکت در المپیاد دانشجویی تقاضای خود را  حداکثر تا تاریخ 30/1/1400 به آموزش ارسال نمایند.