اخبار

شیوه نامه بخش ایده شو سیزدهمین جشنواره بین المللی حرکت

شیوه نامه بخش ایده شو سیزدهمین جشنواره بین المللی حرکت


فعالان انجمن علمی دانشجویی دانشکده جهت اطلاع به لینک های 

شیوه نامه (کلیک)

پوستر (کلیک)

و سامانه ideashow.sbu.ac.ir مراجعه نمایند.