طرح پیشنهادی دکتر سبحانی - انتخاب واحد رشته های بانکداری اسلامی (ارشد) و اقتصاد اسلامی (ارشد)

طرح پیشنهادی دکتر سبحانی - انتخاب واحد رشته های بانکداری اسلامی (ارشد) و اقتصاد اسلامی (ارشد)