عدم امکان حذف بدون احتساب دانشجویان خوابگاهی

عدم امکان حذف بدون احتساب دانشجویان خوابگاهی


نامه وارده از آموزش دانشگاه:

به استحضارمی رساند چنانچه دانشجویی (دردوران کرونا) بنا بر  ضرورت های تشخیص داده شده  در یک نیمسال تحصیلی در خوابگاه حضور داشته باشد، نمی تواند همزمان درخواست حذف ترم بدون احتساب در سنوات برای نیمسال مذکور ارائه نماید  .