سی امین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه

سی امین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه


سی امین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه - آذرماه سال جاری

پوستر جشنواره پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۰ (لطفاً کلیک کنید.)