اخبار

فرایند اعطای اعتبار دستیاری

فرایند اعطای اعتبار دستیاری


نامه وارده از آموزش دانشگاه:

با توجه به آغاز فرایند اعطای اعتبار دستیاری به دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی مشمول شیوه‌نامه پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ (طرح شهید وزوایی) و همچنین اعطای راتبه دانشجویی به مشمولان، به پیوست راهنمای تهیه شده در این خصوص ارسال می‌شود.

 

با تشکر

بنیاد نخبگان استان تهران