فرآیند جدید مکانیزاسیون درخواست کارنامه تطبیق یافته و گزارش دانش آموختگی

فرآیند جدید مکانیزاسیون درخواست کارنامه تطبیق یافته و گزارش دانش آموختگی


به استحضار می رساند؛ بر اساس مذاکرات جلسه مورخ 6/8/1396 کمیته منتخب هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی و آماده شدن امکانات لازم مقرر شد؛ دانشجودرصورت اتمام کلیه واحدهای مصوب دوره تحصیلی خود از طریق پیشخوان خدمات در سیستم جامع وارد شده و پس از طی مراحل مربوط وریزنمرات تطبیق داده شده با سرفصل مصوب ،گزارش دانش آموختگی وی در سامانه جامع اقدام وبا انتقال خودکار به اتوماسیون اداری انجام شود .

با عنایت به اینکه برنامه ریزی لازم توسط مدیریت محترم برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه ومرکز فناوری اطلاعات وفضای مجازی برای تطبیق دروس خودکار در اکثر پردیس ها و دانشکده ها اجرا شده است،دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در صورت اتمام واحدهای دوره تحصیلی ازروزچهارشنبه مورخ 17/8/1396موظف هستند در اسرع وقت ازطریق پیشخوان برای درخواست گزارش دانش آموختگی خود اقدام ومراحل لازم را طی نمایند . براساس مصوبه هیات محترم امناء دانشگاه تهران نیز برای دانش آموختگانی که بیش از مهلت تعیین شده (حداکثر یک نیمسال ) از نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396برای تسویه حساب مراجعه نکنند مبلغی به عنوان هزینه تاخیر درنظر گرفته شده است که وی ملزم به پرداخت آن خواهد بود.

در ضمن راهنمای لازم برای اطلاع ازگردش کار و استفاده دانشجویان  و مدیران و کاربران و همکاران مربوط توسط مرکز درسیستم جامع آموزش دانشگاه قرار داده شده است . همچنین جلسه ای برای روسای ادارات آموزش به منظورآشنایی با روش کار و گردشکار تعریف شده  در روزشنبه آینده 13/8/1396 توسط مرکز درنظرگرفته شده است.