اخبار

فرم درخواست مجوز ورود دانشجویان

فرم درخواست مجوز ورود دانشجویان


نامه وارده از آموزش دانشگاه:

به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه جهت انجام پروژه‌های تحقیقاتی و علمی از سوی دانشجویان نیاز است که در ساعات مختلف شبانه روز از امکانات آزمایشگاه، کارگاه و… استفاده و حضور داشته باشند، فرم درخواست مجوز ورود به پیوست جهت تکمیل توسط دانشجویان برای نظارت بر تردد و حضور در دانشگاه رسال می‌گردد.

فرم درخواست مجوز ورود دانشجویان