قابل توجه دانشجویان خارجی

قابل توجه دانشجویان خارجی


 

 

دانشجویان خارجی ایمیلی را که با آن کار انجام می دهند را به ایمیل آقای دکتر رحمانی ارسال کنند.

trahmani@ut.ac.ir