اخبار

قیمت غذا در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

قیمت غذا در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹


با توجه به مصوبه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیأت رئیسه محترم دانشگاه در خصوص قیمت غذا، جدول قیمت غذای سلف سرویس‌ها ی دانشجویی دانشگاه (دانشجویی و کارکنان) در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اعلام می‌گردد.