مشارکت در طرح پایش سلامت روان- دانشجویان ورودی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

مشارکت در طرح پایش سلامت روان- دانشجویان ورودی ۱۴۰۳-۱۴۰۲


اطلاعیه پیوست

‌‌تذکر مهم: مسئولیت عدم شرکت در طرح پایش سلامت در خصوص موارد آموزشی و غیره بر عهده دانشجو می‌باشد.