مصوبه شورای آموزشی دانشگاه تهران

مصوبه شورای آموزشی دانشگاه تهران


بدین وسیله مصوبه شورای آموزشی دانشگاه تهران مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

«شرط تأیید مقالات ارائه شده در مجلات داخلی به منظور دفاع از رساله، احراز حداقل درجه " ب" مجله بر اساس اعتبارسنجی اعلامی توسط معاونت پژوهشی وزارت عتف در زمان پذیرش یا چاپ مقاله است.»

لینک اعتبارسنجی مجلات داخلی:https://journals.msrt.ir/