اخبار

مغایرت اخذ همزمان دو درس

به استحضار می رساند: گزینه "تلاقی ساعت ارائه درس" از سطح دسترسی کلیه کارشناسان و معاونین محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی در سامانه جامع آموزش حذف و ارائه مجوز به دانشجویان برای اخذ همزمان دو درس از نیمسال آتی امکان پذیر نمی باشد.