مهلت نظام وظیفه

مهلت نظام وظیفه


 

به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند در صورتیکه در مهلت مجاز سنوات از مرخصی و یا ترم بدون احتساب در سنوات استفاده مینمایند از یکسال مهلت نظام وظیفه شش ماه کسر میشود.

آموزش 14/7/99