نواقص مدارک دانشجویان دکتری ورودی ۹۹

نواقص مدارک دانشجویان دکتری ورودی ۹۹


دانشجویان دکتری ورودی ۹۹ که مدارک انان ناقص است تا ۱۵ مهر مهلت دارند ان را تکمیل و به اموزش ارائه دهند.

نواقص دکتری 99