نواقص مدارک دانشجویان کارشناسی ۹۹

نواقص مدارک دانشجویان کارشناسی ۹۹


دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۹ که مدارک انان ناقص است فقط تا ۱۵ مهر وقت دارند ان را تکمیل و ارائه نمایند.

نواقص کارشناسی 99