نواقص مدارک دانشجویان کارشناسی 1400

نواقص مدارک دانشجویان کارشناسی 1400


دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ۱۴۰۰ که نقص مدارک دارند آن را آماده و به همراه مدارک به دانشکده ارسال کنند.

نواقص مدارک - کارشناسی 1400