نواقص مدارک کارشناسی ارشد 1400

نواقص مدارک کارشناسی ارشد 1400


نواقص کارشناسی ارشد 1400

نام و نام خانوادگی

نواقص

افشین پرواز

مدرک مقطع قبلی

سید آرین میرعلی نیکخو

مدرک مقطع قبلی

روشنک ابراهیمی خرم آبادی

زیر نمرات

مهدی اسماعیل زاده

مدرک مقطع قبلی

محمد مرادی زانیانی

مدرک مقطع قبلی – صفحه دوم شناسنامه

ریحانه پرویزیان

مدرک مقطع قبلی

رضا رحیمی

زیر نمرات

بهداد گیلزاد کهن

مدرک مقطع قبلی

علی بردبار

مدرک مقطع قبلی

خدیجه رضائیان کن کبود

فرم رنبه اول

فائزه کریمی

مدرک مقطع قبلی

محمد حسین گل محمدی

صفحه دوم شناسنامه – صفحه دوم کارت ملی

زهرا مولایی

صفحه دوم شناسنامه

رادبه هروی

مدرک مقطع قبلی

حسام الدین ابرقویی

مدرک مقطع قبلی

سجاد زارع زاده مهریزی

مدرک مقطع قبلی – صفحه دوم شناسنامه

رضا طاهری

مدرک مقطع قبلی

علیرضا حدادی

مدرک مقطع قبلی

علی وکیلی

مدرک مقطع قبلی

کامیار محمدی

مدرک مقطع قبلی

فائزه کرمی

مدرک مقطع قبلی

عرفان سمیعی

مدرک مقطع قبلی

سعید محمدی زاده

زیر نمرات

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

نواقص مدارک در پرونده

میرعلی اصغر سید اکبری

440200090

اصل گواهی تحصیلی

رضا بخشی

440200078

کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی

رضا شمسی کوشکی

440200096

اصل مدرک

امیر حسین ملک زاده ماهانی

440200102

اصل مدرک

رضا درزی

440200087

اصل مدرک

حسین نذری

440200104

ریز نمرات

محمد امین بهرامی مقدم

440200079

صفحات کامل شناسنامه

حسن غنی پور کلخوران

440200105

اصل مدرک

مصطفی اکبری

440200076

گواهی معدل و اصل مدرک

محمدصابر بردبار

440200082

اصل مدرک-کلیه صفحات شناسنامه

اریا اسودی شیره

440200075

اصل مدرک

طهورا قربانعلی

440200099

اصل مدرک

محمدعلی رحمانیان

440200089

اصل مدرک

علی خلیلوند

440300010

اصل مدرک

محمدمهدی نظامی

440300024

اصل مدرک

علی سبحانی

440300026

اصل مدرک

کامیار رادنیا

440300013

اصل مدرک و ریز نمرات

محمد سلیمی

440300015

اصل مدرک

ایمان جعفری

440300009

صفحات شناسنامه –اصل مدرک

امیر محمد طیبی

440300016

صفحات شناسنامه

محمد مهدی مداح

440300019

صفحات شناسنامه-اصل مدرک