نواقص مدارک کارشناسی ارشد 99

نواقص مدارک کارشناسی ارشد 99


دانشجویان ارشد ورودی ۹۹ اقتصاد که مدارک آنان ناقص است تا ۱۵/‏۰۸/‏۱۴۰۰‬ مهلت دارند ان را پی گیری و به آموزش تحویل دهند.

نواقص مدارک ارشد 99