اخبار

هزینه تسویه حساب تاخیری

هزینه تسویه حساب تاخیری


 

اطلاعیه مهم

 

 

 

باطلاع دانشجویان که از پایان نامه یا رساله دفاع نمودند یک نیمسال فرصت تسویه حساب دارند در غیر اینصورت هزینه تاخیری تسویه حساب به آنان تعلق میگیرد که مبلغ 1000000ریال و برای بیش از یک ترم تاخیری 2000000 ریال بعنوان هزینه تاخیری تسویه حساب باید پرداخت نمایند.

آموزش تحصیلات تکمیلی

15/8/96