پذیرش بدون ازمون به شیوه استاد محور ارشد و دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۴۰۳

پذیرش بدون ازمون به شیوه استاد محور ارشد و دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۴۰۳