اخبار

کلاس احکام اقتصادی اسلام

 
 

 

 کلاس احکام اقتصادی اسلام

 

 
  

 

  دکتر موحدی
  

 

  14:45 چهارشنبه ساعت13.30
  

 

  کلاس شماره 15 تشکیل میشود.
  

 

  
  

 

 آموزش 16/7/98