گزارش فعالیت‌های تشکل‌های دانشجویی دانشکده (انجمن علمی- انجمن اسلامی- بسیج دانشجویی و جامعه اسلامی) در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

گزارش فعالیت‌های تشکل‌های دانشجویی دانشکده (انجمن علمی- انجمن اسلامی- بسیج دانشجویی و جامعه اسلامی) در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰


ضمن قدردانی از فعالیت‌های مفید و مؤثر تشکل‌های دانشجویی دانشکده که در طول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ داشته‌اند، گزارش فعالیت‌های مربوط به هر تشکل برای اطلاع دانشجویان بدین ترتیب اعلام می‌گردد.

۱- انجمن علمی دانشجویی به عنوان بزرگترین تشکل دانشجویی با هدف مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های علمی تخصصی با کار ویژه اصلی ترویج علم و فناوری، کمک به تقویت ارتباط دانشگاه و جامعه و آموزش مهارت‌های تخصصی برای آماده سازی دانشجویان برای ورود به کسب و کار. روی گزارش کلیک کنید

۲- تشکل‌های سیاسی علاوه بر کارکردهای نظری و سیاسی در عرصه‌های علمی و اجرایی نیز حضور پررنگ دارند و شامل: