اخبار

‬ در خصوص سنوات تحصیلی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی (کلیه سهمیه‌ها)

‬ در خصوص سنوات تحصیلی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی (کلیه سهمیه‌ها)


به استحضار می‌رساند؛ بر اساس مذاکرات جلسه مورخ ۰۶/‏۰۸/‏۱۳۹۶‬ کمیته هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی و با توجه به آماده سازی سیستم وهمچنین انجام آزمایشی طرح در پردیس دانشکده‌های فنی وچند دانشکده دیگروحصول نتیجه مطلوب، ضرورت دارد همکاران محترم از روز چهارشنبه مورخ ۱۷/‏۰۸/‏۱۳۹۶‬ به شرح ذیل برای درخواست سنوات ارفاقی دانشجو طبق مقررات و مصوبات مربوط اقدام نمایند.

۱- پس از ورود وتکمیل فرم درخواست توسط دانشجو در سیستم جامع (پیشخوان) و تأیید کارشناس مربوط (در گردش کار تعریف شده)، برای امضای معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس مربوط از طریق سیستم اتوماسیون ارجاع و سپس به این اداره کل ارسال می‌شود. اطلاعات آموزشی از کارنامه دانشجو به صورت خودکار در فرم ثبت خواهد شد.

۲- پس از آن به شرط رعایت کلیه موارد ذکرشده وضمیمه کردن مستندات لازم، توسط این مدیریت موضوع در جلسه کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه تهران مطرح پاسخ به صورت تهیه جوابیه اتوماسیون توسط کارشناس مربوط در واحد پذیرش و ثبت نام این مدیریت تهیه و ارسال خواهد شد. بر اساس هماهنگی و تصمیم نحوه اقدام پاسخگویی حضوری به متقاضی توسط این اداره کل امکان پذیر نمی‌باشد.

۳- همزمان توسط همان کارشناس در گردش نامه در سیستم جامع صرفاً درصورت کامل بودن نامه و طرح در جلسه وتاریخ طرح بدون ذکر موضوع (موافقت / مخالفت / و...) و مصوبه جهت امکان رؤیت و اطلاع دانشجو درج خواهد شد.

۴- سنوات ارفاقی برای دانشجویان مشمول پس ازتایید و ابلاغ مصوبه کمیسیون به صورت نامه جداگانه از این مدیریت برای نظام وظیفه تهیه و ارسال خواهد شد. ثبت نام و استفاده دانشجو از سنوات ارفاقی منوط به تأیید وصدور مجوز کتبی تمدید معافیت تحصیلی و تحویل به اداره آموزش و ثبت درسامانه جامع وبارگذاری در پرونده الکترونیک دانشجو(SDR) امکان پذیر خواهد بود.