کارشناسان

بازگشت به صفحه کامل

آقای تقی زاده


محمد رضا تقی زاده

  • تخصص:  کارشناس ارشد رشته کتابداری گرایش نسخ خطی
  • پست اجرایی میز امانت       :
  • تلفن:61118002   
  • پست الکترونیک:  mrtaghizadelk@ut.ac.ir