کارشناسان

بازگشت به صفحه کامل

خانم احمدی


مریم احمدی

  • تخصص: کارشناسی ارشد رشته مطالعات آرشیو
  • پست اجرایی      سازماندهی پایان نامه ها و اسناد , گزارش :
  • تلفن:61118121
  • پست الکترونیک:   maryam.ahmadi@ut.ac.ir