کارشناسان

بازگشت به صفحه کامل

خانم احمدی


مریم احمدی

 • تخصص: کارشناسی ارشد رشته مطالعات آرشیو
 • پست اجرایی      سازماندهی پایان نامه ها و اسناد , گزارش :
 • تلفن:61118121
 • پست الکترونیک:   maryam.ahmadi@ut.ac.ir

 


خانم شیری


اکرم شیری

 • تخصص:  کارشناس ارشدرشته کتابداری و اطلاع رسانی
 • پست اجرایی     فهرست نویسی :
 • تلفن:8035 6111 
 • پست الکترونیک:  akram_shiri@ut.ac.ir

 


خانم کوچک زاده


خدیجه کوچک زاده

 • تخصص: کارشناس ارشدرشته کتابداری و اطلاع رسانی
 • پست اجرایی       :بخش سفارش
 • تلفن:61118123
 • پست الکترونیک:khkouchakzadeh@ut.a.ir  

   

 


آقای تقی زاده


محمد رضا تقی زاده

 • تخصص:  کارشناس ارشد رشته کتابداری گرایش نسخ خطی
 • پست اجرایی میز امانت       :
 • تلفن:61118002   
 • پست الکترونیک:  mrtaghizadelk@ut.ac.ir