کارشناسان

بازگشت به صفحه کامل

خانم شیری


اکرم شیری

  • تخصص:  کارشناس ارشدرشته کتابداری و اطلاع رسانی
  • پست اجرایی     فهرست نویسی :
  • تلفن:8035 6111 
  • پست الکترونیک:  akram_shiri@ut.ac.ir